Artist: Ewa Irena Polanek BA (Hons)
Title:  Glenuig, Moidart
Medium: Mixed Media
Size: 62cm x 92cm
Price: £1,500

                                                                                               Click to return to Thumbnails                                        View Next image